درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
  • دانشگاه ازاد واحد الکترونیکی

    ( ۱۳۹۴/۱/۱ - تاکنون )
    کارشناس ارشد معدل /

مهارت ها
رزومه های ویدیویی