درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
  • پیام نور رشت

    ( ۱۳۸۴/۱/۱ - ۱۳۸۹/۱/۱ )
    کارشناس معدل ۱۵/۶۳

مهارت ها
رزومه های ویدیویی