شما می توانید در آدرس پروفایل خود نامی را که در انتهای آن آورده می شود به دلخواه خود تغییر دهید.

برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید:

1-در ابتدا وارد سایت شوید.

2- در قسمت پروفایل وارد تنظیمات شوید.

3-در قسمت آدرس پروفایل، تغییر نام صفحه را کلیک کنید.

4-نام در حال حاظر را به نام دلخواه خود تغییر دهید.

5-دکمه ثبت را بزنید.