به کمک این تست می توانید ابعاد پنهانی شخصیت افراد تیم تان مثل عزت نفس را کشف کنید.
شاید باور نکنید اما ریشه خیلی از موفقیت‌ها و یا شکست‌ها در زمینه تحصیل، شغل و یا حتی روابط اجتماعی به دلیل عناصر ناشناخته ای از شخصیت افراد است که ممکن است از آن بی خبر باشند.
در واقع دلیل عمده تصمیم هایی که گرفته می شود و یا واکنش هایی که افراد نشان می دهند، از همین عناصر پنهانی شخصیت مثل عزت نفس، اتکاء به نفس ، خودباوری و .. سرچشمه می گیرند که بسیار تاثیرگذارند.
 اگر هر فرد بتواند ویژگی های درونی وجودش را خوب بشناسد و در مسیر صحیح هدایت کند قطعا در زندگی اجتماعی و حرفه ای هم موفق تر خواهد بود.
پرسشنامه تست عزت نفس کاران می تواند احساسات، عقاید و واکنش های فردی را در   5مقیاس عمومی، اجتماعی، خانوادگی، آموزشگاهی و دروغ بسنجد و اطلاعات بسیار خوبی درباره اعضای تیم تان به شما بدهد.