اعضای تیم شما چقدر احساس رضایت شغلی می کنند؟
تست رضایت شغلی کاران، احساس افراد را در5 عامل رضایت از کار، رضایت از مدیر، رضایت از همکار، رضایت از ارتقاء شغلی و رضایت از حقوق بررسی می کند و دقیقا به افراد می گوید در چه زمینه ای از کارشان احساس نارضایتی می کنند.
به کمک امتیازهای تست سنجش رضایت شغلی شما متوجه می شوید اعضای تیم تان نسبت به محیط کار و مدیران شان چه احساسی دارند. بررسی و آنالیز جمعی نتایج این تست می تواند یک راهنما برای تصمیم سازی های جدید به منظور رفع مشکلات و تقویت برند کارفرمایی مجموعه باشد.
اگر می خواهید بدانید دقیقا چه عواملی باعث رضایت شغلی می شوداینجا کلیک کنید.