اعضای تیم شما چقدر کارها را سروقت انجام می دهند و منظم هستند؟
اهمال کاری به این معنی است که کارهای ضروری‌ را عقب بیندازیم و تصمیم بگیریم که ابتدا به سراغ کارهایی با ضرورت کمتر برویم؛ بنابراین قدرت تصمیم گیری در انجام کارها، رابطه مستقیمی با اهمال کاری دارد. در واقع تصمیم گیری درست و به موقع، یک مهارت مهم است که جزو مهمترین خصوصیات افراد موفق محسوب می شود.
فرقی هم نمی‌کند افراد چه شغلی دارند؛ ممکن است کارمند، خانه دار و یا حتی کارآفرین باشند؛ توانایی تصمیم گیری و مصمم بودن ن باعث می شود آدم ها زیر بار اهمال کاری نروند.
در تست اهمال کاری، مهارت تصمیم گیری و اهمال کاری هر فرد سنجیده می‌شود. این آزمون مشخص می‌کند اعضای تیم تان اهمال کار هستند یا نه و در پایان روش‌هایی برای بهبود این مهارت ارائه می شود.