دکتر مهندس های بیکار! فارغ التحصیلان کدام رشته های دانشگاهی بیکار هستند؟

فارغ التحصیلان رشته مهندسی از بین حداقل ۱.۳ میلیون تحصیل کرده بیکار، با عدد بیش از ۳۰۱ هزار نفر بیشترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند و رشته های بازرگانی و امور اداری با ۲۶۶ هزار بیکار و معماری با ۱۶۳ هزار بیکار در رتبه های بعدی قرار دارند.

دکتر مهندس های بیکار! فارغ التحصیلان کدام رشته های دانشگاهی بیکار هستند؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، برخی آمارهای رسمی نشان می دهد، بیش از ۴۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه ها بیکار هستند؛ با این حال مطابق آخرین گزارش های مرکز آمار و مرکز اطلاعات راهبردی وزارت کار در حال حاضر حدود ۱۲.۱ میلیون نفر به عنوان دانشجو در ۲۲ رشته دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند ؛ از این تعداد حدود ۶میلیون و ۴۰۰هزار نفر مرد و ۵ میلیون ۷۰۰هزار نفرزن هستند که از این تعداد حدود ۲۰درصد بیکارند.

در بــین گــروه هــای عمــده رشــته تحصــیلی، بیشــترین نــرخ بیکــاری بــه ترتیــب مربــوط بــه گــروه هــای" علــوم کــامپیوتر" (۴۱.۴درصـــد) ،"حفاظـــت محـــیط زیســـت" (۳۷.۶ درصـــد) و "هنـــر" (۲۸.۰ درصـــد) و" علـــوم فیزیکـــی (طبیعـــی)" (۲۷.۸ درصد) میباشد. همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به گروه "دامپزشکی" (۸.۷ درصد) است.

 

کاران چگونه مشکل بیکاری شما را حل می کند؟

 

از لحاظ تعداد بیکاران، از بین ۱.۳ میلیون تحصیل کرده بیکار، فارغ التحصیلان رشته مهندسی بالاترین سهم بیکار را با عدد بیش از ۳۰۱ هزار نفر دارند و رشته های بازرگانی و امور اداری با ۲۶۶ هزار بیکار و معماری ۱۶۳ هزار بیکار در رتبه های بعدی قرار دارند.

از کــل جمعیــت دارای تحصــیلات عــالی و یــا در حــال تحصــیلدوره هــای عــالی کــل کشــور ،۵۲.۶ درصد را مــردان تشــکیل داده اند که از این میزان ۲۸.۲ درصد فعال (۸۵.۹ درصد شاغل و ۱۴.۱۴درصد بیکار) و ۳۱.۸ درصد  غیر فعال اقتصادی می باشند.  از کل جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره هـای عـالی کشـور، ۴۷.۴ درصـد را زنـان تشـکیل داده انـد کـه از ایـن میـزان، ۴۰.۶ درصد فعال (۶۹ درصد شاغل و ۳۱.۱ درصد بیکار) و ۵۹.۴ درصد غیر فعال اقتصادی هستند.

براساس همین نتایج، بالاترین نرخ بیکـاری جمعیـت جمعیـت فـارغ التحصـیل یـا در حـال تحصـیلدوره هـای عـالی بـه ترتیـب بـه استانهای کرمانشاه (۳۴.۹ درصد)، کردستان (۲۹.۴ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۲۸.۷ درصد) اختصاص دارد. همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان مرکزی ( ۱۲.۵درصد) است.

بیشتر بخوانید : 

مدارک دکترا و فوق لیسانس، شانس کمتری برای استخدام نسبت به دیپلمه‌ها دارند

یک میلیون و هفتصد هزار نفر؛ آمار بیکاری دهه شصتی ها!

نظرات و پاسخ‌های شما
برای ثبت نظر وارد شوید
آگهی‌های شغلت رو قبل از بقیه ببین!