جزئیات عیدی کارگران بر اساس میزان کارکرد

حداقل عیدی کارگران با داشتن یک سال سابقه کار،۲میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان است و در صورتی که کارگران حداقل یک ماه کارکرد داشته باشد،۱۸۵ هزار و ۲۱۱ تومان عیدی دریافت می کند.

جزئیات عیدی کارگران بر اساس میزان کارکرد

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون کار کلیه کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

 • حداقل حقوق مصوب سال ۹۷: حدود ۱میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان
 • حداقل عیدی مصوب سال ۹۷:حدود ۲میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان
 •  حداکثر عیدی مصوب سال ۹۷: حدود ۳میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷ تومان

اما در میان جامعه ۱۴میلیونی کارگری بعضی از کارگران هستند که عیدی کامل دریافت نمی کنند.

جزئیات عیدی  این دسته از کارگران به شرح زیراست:.

 • یک ماه کارکرد ۱۸۵ هزار و ۲۱۱ تومان
 • دوماه کارکرد ۳۷۰هزار و ۴۲۳ تومان
 • سه ماه کارکرد ۵۵۵ هزار و ۶۳۴ تومان
 • ۴ماه کارکرد ۷۴۰هزارو ۸۴۶ تومان
 • ۵ماه کارکرد ۹۲۶هزار و ۵۷ تومان
 • ۶ماه کارکرد ۱میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان
 • ۷ماه کارکرد ۱میلیون و ۲۹۴ هزار و ۶۸۰ تومان
 • ۸ماه  کارکرد ۱میلیون و ۴۸۱ تومان و ۶۹۲ تومان
 • ۹ماه کارکرد ۱میلیون و ۶۶۶ هزار و ۹۰۳ تومان
 • ۱۰ ماه کارکرد ۱میلیون و ۸۵۲ هزار و ۱۱۵ تومان
 • ۱۱ ماه کارکرد ۲میلیون و ۳۷۰ هزار و ۳۲۶ تومان
 • ۱۲ماه کارکرد ۲میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان
نظرات و پاسخ‌های شما
برای ثبت نظر وارد شوید
آگهی‌های شغلت رو قبل از بقیه ببین!